česky česky
english english
deutsch deutsch
francais francais
polski polski
Aktuality
Úvod O firmě Produkty Články Certifikáty Kontakty
Projekt - ZDRAVÝ ČLOVĚK -
NOVINKA: Karta zdraví Trombi® - s integrovanou rezonanční vlnou ®. Tato karta chrání vaše zdraví před nežádoucím vyzařováním negativního elektromagnetického vlnění všech typů mobilních telefonů a podobných přístrojů. Užívání je zcela jednoduché - Trombik® si nalepíte přímo na přístroj. Karta zdraví Trombi ® (mobil) . Karta zdraví Trombi ® (počítač, iPad...) . Darujte Kartu - darujete Zdraví. Více
NOVINKA : Naše firma vyvinula a pro své klienty uvedla na trh Karty zdraví. Karta s prvkem HALM® získává stále větší počet uživatelů a těší se stále větší oblibě. Každý, kdo má tuto kartu u sebe, pociťuje velmi příjemný příliv zdraví a pozitivní energie do svého těla. Karta HALM® obsahuje miniaturní čip, který pro svou funkci potřebuje lidské teplo – elektromagnetické vlnění v oblasti IR-A. Karta zdraví HALM® - vhodná také jako dárek. Darujte Kartu - darujete Zdraví.
Archiv aktualit

STRD u pacientů se zhoubným nádorem plic- Prof. Dr. Günther Heim

9. srpen 2016

Termoregulační měření u pacientů se zhoubným nádorem plic

(podle M. Blohmke, G. Heim , W Koenig, H. P. Stof)
 

Článek publikovaný v  KLINIKA A PRAXE ONKOLOGIE


Průběh nádorového onemocnění

profylaktika, etiologie, diagnostika, terapie, rehabilitace


Vydavatel : H. Denek (Vídeň), K. Karrer (Vídeň), G. Salzer (Vídeň)
Vedení časopisu: MUDr. Helmut Mueller (hlavní redaktor), Lichtenstein,

MUDr. Erich Krug, Helmsaedt- Bargen
Vědecká rada: L.  Altmann (Vídeň), P. Dosch (Mnichov), G. Draczyński- Geldmacher (Kolín), F. Douwes (Goettingen), K. Elster (Bayreuth), Gebhardt, K-H. (Karlsruhe), Henkel,K, (Stuttgart), Krakowski, E, (Kassel), Leroi,R. (Arlesheim), Mundinger (Freiburg), Nagel, M (Ludwigsburg), Neumann, M. (Vídeň), Nieper, H.A. (Hannover), Plohberger,H.,(Heinburg),, Priudun,N. (Vídeň), Reinecke(Badenweiler),
Deuter, H.( Stuttgart), von Riccabona, A. (Vídeň), Scheibe, O., (Stuttgart), Schlitter, H.E. (Berlin), Schmerwitz, W.(Stuttgart), Seeger, P.-G. (Falkensee), Soump,P. (Paříž), Spiessl, B. (Bazilej), Vahlensieck, W. (Bonn), Walb,L., (Hamburg/Kassel), Warning,H., (Saarbruecken), Windstosser,K., (Bad Salzuflen)

Institut sociálního lékařství a  pracovního lékařství University v Heidelbergu, Ústav sociální epidemiologie a fyziologie práce. Ředitelství - Prof. MUDr. Maria Blohmke, Prof. MUDr. F. Krause, MUDr. A. Grimminger- Loewenstein.
Termoregulační měření u pacientů se zhoubným nádorem plic

(podle M. Blohmke, G. Heim , W Koenig, H. P. Stof)

V preventivním lékařství stále chybí odpovídající diagnostické metody.

 

 V současnosti již víme, že konvenční klinické metody jsou v mnoha případech příliš obecné, aby byly schopny odkrýt nevelké změny v počátečním stádiu dlouhodobého onemocnění. (2). Stejně tak skutečné zjištění zhoubných nádorů plic je v mnoha případech tak obtížné, že se rakovina nachází již v takovém stádiu, kdy je účinná terapie již nemožná. Dokonce ani na retgenových snímcích plic nejsou často vidět dlouhodobé chorobné změny  V takové situaci je třeba  zamyslet se nad tím, zda vývoj strukturálně analytických metod je tou správnou cestou pro zavedení dalších postupů v preventivní diagnostice dlouhodobých onemocnění. Prezentované výsledky výzkumů prováděných na ženách se zhoubnými nádory  prsu připouštějí, že termoregulační diagnostika ( TRD ) by mohla být použita na plicní onemocnění.
Vlastnost této metody jako kybernetického testu přináší důležité premisy pro funkční diagnostiku v preventivním lékařství. Tato metoda není lokální, není invazivní a je velmi citlivá. Rozhodující otázka zněla: dají se patologické změny odehrávající se hluboko uvnitř našeho našeho těla zachytit pomocí termoregulační diagnostiky? Připouští se, že spojením s povrchově uloženými reflexními oblastmi je možné měřit teplotu v dosud nedostupných orgánech a je možné provádět diagnostiku.  [1, 3].
Od jara  1980 roku probíhají výzkumy zjišťující, zda je možné  TRD používat také při diagnostice zhoubných plicních nádorů. První výsledky byly prezentovány v současné práci. Je třeba podtrhnout, že TRD je dostatečně citlivá, aby zachytila také menší změny v tepelném  vzoru lidské pokožky a  vyvodila závěry  na téma existence zhoubných plicních nádorů.

1. Probanti a metody výzkumu

Výzkum byl prováděn zpočátku na skupině pacientů jedné plicní kliniky (N=383). Ve skupině mužů bylo 149 osob s histologicky potvrzeným nádorem průdušek. V průběhu výzkumu většina z nich ještě nezahájila léčbu. Právě tato podskupina pacientů bude hodnocena. Pro porovnání zkušeností byla hodnocena také skupina zdravých mužů (N= 97) - vojáků Bundesweru, kteří se dobrovolně přihlásili k vyšetření. Věk pacientů ve skupině s diagnostikovaným nádorem byl  62,8 + /- 10,2 let; v kontrolní skupině 39,7 +/- 11,0 let. Rozdíly ve věku, které se dají zjistit pouhým okem, byly nivelizovány v první hodnotě odpovídající standartizaci měřených hodnot. Výše popsané osoby byly zkoumány tou samou standartizovanou metodou – tzn. pomocí termoregulační diagnostiky. Zásady průběhu této výzkumné metody byly již podrobně popsány (4). Metoda se v podstatě zakládá na  popisu  - výsledku dvojího měření – nejenom statisticky existujícího teplotního vzoru pokožky, ale jejich změn – jako odpovědi  na působení specifického nepřímého impulzu. Naměřené hodnoty jsou zapsány a převedeny do počítače, který ulehčí další statistické zpracování dat. Schéma měření a tudíž výběr měřených bodů na povrchu pokožky byl vybrán empiricky. Výběr se hlavně řídil polohou reflexních oblastí, které mají spojitost s plícemi [3, 7].


2. Výsledky


a) Profily teploty a regulace.
V první etapě výzkumu byly srovnávány průměrné hodnoty jednotlivých objektů měření ve skupině pacientů s nádorem a zdravých mužů.

Ukázalo se, že nemocní rakovinou mají v jednotlivých bodech měření zvýšené průměrné hodnoty v porovnání s odpovídajícími výsledky v kontrolní skupině. Takové zvýšené hodnoty se objevují například v oblasti játry  - levy flexur, nebo prsu ( zevně, dole). Mnoho dalších míst měření se významně neliší u obou zkoumaných skupin.
Podobný závěr je možné vyvodit z tzv. regulačního profilu. V regulačním profilu byly prezentovány rozdíly v měření po zátěži a před zátěží. V jednotlivých bodech se objevují výrazně viditelné rozdíl. Většina bodů přesto vykazuje - po zprůměrování – podobnou regulační výkonnost. Abychom mohli odlišit pacienty s rakovinou  (CA) od zdravých, je nutné provést speciální statistickou analýzu. Ukázalo se, že srovnání jednotlivých míst měření s hodnotami normativu je nedostačující, a proto bylo třeba  v analýze provést takový druh nastavení, který zohlednil všechny rozdíly.  Může být použita – tak jako v případě diagnostiky rakoviny prsu (4) – diskriminační analýza.
 

Regulační profily skupiny "CA" a kontrolní skupiny
                                    

Při analýze se zdá účelné zohlednit průměrné hodnoty měřené v krajině bodů mezižeberních, nadklíčkových, podklíčkových, hrudní kosti atd. Tímto způsobem bude zohledněna tepelná podobnost sousedních bodů (a díky tomu také jejich statistická korelace). Mezi všemi proměnnými hodnotami vyhledává diskriminační analýza automaticky ty proměnné, které jsou speciálně vhodné pro porovnávání obou zkoumaných skupin.
       Kontrolní skupina                   Skupina nemocných s rakovinou plic                                                                                                           

                                                         N = 97                                                           N = 83
95 % zkoumaných mužů bylo touto metodou hodnoceno správně. Z toho připadá na :
a. kontrolní skupinu  - 97% ( správných negativních hodnocení)
b. skupina nemocných - 92% (správných pozitivních hodnocení )
Výsledky ukazují však jednoznačně, že tepelná diagnostika rakoviny plic je možná. Z diskriminačních proměnných je možné vyčíst tepelná kritéria, která potvrzují rakovinu průdušek, na prvním místě se nachází vysoký  "stupeń " teploty : trup - hlava. Pozornost tu přitahují vysoké teploty v oblasti nadbřišku vzhledem k teplotě hlavy. Již dříve byl podobný ukazatel potvrzen u diagnostiky onemocnění prsu. Jako třetí důležitou proměnnou je činitel 1, jehož součástí jsou obě lymfatické cévy a glabella. Také tato dvě místa jsou tepelně  "podezřelá", pokud  se nacházejí velmi vysoko ve srovnání s teplotou  glabelly.

 

Je nutné brát v úvahu, že krajní hodnoty pro jednotlivé proměnné ještě neopravňují  k závěru, že daný pacient má nádor. Některé krajní hodnoty se totiž mohou vyrovnávat s jinými proměnnými. Teprve po provedení významné simulace, která by se vešla do hodnot Score, umožní přiřadit pacienta do příslušné skupiny.V tomto smyslu proměnné, a tudíž také tepelná kritéria, představují jediné rizikové faktory, které nelze posuzovat jednotlivě bez přihlédnutí k dalším podmínkám.


3. Diskuse

Hodnocení termoregulační diagnostiky u pacientů s rakovinou průdušek ukazují, že  také hluboce uložené nádory mohou být rozeznány na základě jejich zpětného působení na regulaci povrchové teploty. Použitá metoda se vyznačuje jednoduchým použitím, standartizací, a k objektivnímu hodnocení stačí pouze počítač. Využitím vypočtených hodnot Score je lékař schopen zjistit riziko zhoubných plicních onemocnění. Mimo to může také vybrat konečné výsledky z objevených vzorů rozložení teploty a regulačních změn.


Shrnutí:


Termoregulační diagnostiku lze použít nejenom k odhalení povrchních nádorů, jako je např. zhoubný nádor prsu. Výzkumy pacientů s nádorem průdušek a dalším plicním onemocněním ukázaly existenci rozdílů ve vzorku teploty a v regulačním postupu ve vztahu ke kontrolní skupině zdravých pacientů. Díky statistické metodě -  je možné tyto změny pojmout v diagnostickém Score pro nádory průdušek. Při tom budou – jak to už bylo dříve u diagnostiky rakoviny prsu - hodnoceny a představovány společné patologické regulační hodnoty a teplotní hodnoty  Statistická analýza ukázala, že 93% ze zkoumaných 83 mužů s nádorem a  97% ze zkoumaných probantů bylo diagnostikováno správně. Shoda s klinickou diagnozou byla průměrně 95%. Tepelné profily a regulační profily osob nemocných  a zdravých byly z různých úhlů pohledu prezentovány a prodiskutovány.


Literatura:


(1) Bergmann O., Eder M. "Poruchy činnosti plic" Karl F. Hag Verlag, Heidelberg 1977
(2) Blohmke M. "Zjištění raných stadií chronických chorob".
Měsíční kurzy pro lékaře (1980) 232-237
(3) Hansen K., Schliack H. "Segmentační inervace, její význam pro kliniku a praxi". G. Thieme, Stuttgart 1962.
(4) Heim, G., Blohmke, M. Bothmann, GK, Stof, H: "Měření teploty kůže u rakoviny prsu – nová možnost časného zjištění?" Med. Klin. 76 (1981), 108 - 111.
(5) Kendali M., ed.: "Multivariate analisys. Charles Griffin Company LTD, London and High Wycombe 1975.
(6) Schwamm, E: Diagnostika rakoviny i měření teploty kůže. Fiz. Med. Rehab. 15, (1974) 253
(7) Schwamm, E: nepublikováno

Rakowina plic, obrázek